یک دانشمند کورد در گذشت

یک دانشمند کورد در گذشت

یک دانشمند کورد کە بە ”پدر علم نفت“ معروف بود، درگذشت

نارین نادراف، فرزند پروفسور نادر نادراف، امروز سە سنبە ٢ شهریور ١۴٠٠ خورشیدی، در توییتر خود درگذشت پدرش را اعلام کرد.

پروفسور نادر کرم حاج نادری (نادر نادراف) در سال ١٩٣٢ در یک خانوادە کورد در جهموری قزاقستان، یکی از جمهوریهای شوروری سابق، دیدە بە جهان گشود.

نادر نادراف، یکی از معروف ترین دانشمندان در زمینە نفت و گاز بود و بدین خاطر بە ” پدر نفت“ شهرت یافت،

وی همچنین عضو دایم دانشگاە ملی قزاقستان، رئیس افتخاری اتحادیە کورد در شوروی و عضو مجمع ملل قزاقستان بود.

نادراف در طول فعالیت علمی خود، موفق بە دریافت چندین جایزە علمی شد کە برخ این آنها عبارتند از:

– جایزە آموزش و پرورش ملل شوروی سابق- جایزە جمهوری قزاقستان

– جایزە زحمتکشان نمونە قزاقستان- جایزە افتخاری کارگران نفت جمهوریهای شوروی سابق

-جایزە منهدس نمونە قرن بیستم

– جایزە افتخاری مهندسی

این دانشمند نامی در طول حیات خود ٩۵٠ مقالە علمی نوشت و ٢۵٠ اختراع نیز بە ثبت رساند و همچنین دو تالیف نیز در زمینە تاریخ کوردهای قزاقستان دارد.