مدیر مسئول، صاحب امتیاز

نام و نام خانوادگی : آرش صبحانی
لیسانس ارتباطات

وبسایت تحلیلی خبری شاهو نیوز

اطلاعات تماس

تلفن :  09188886225

ایمیل : info@shahonews.ir

 

خبرنگار :
       نام و نام خانوادگی :
مدیر فنی :
       نام و نام خانوادگی : هجران عبدپور