پیکره‌ی استاد هژار مکریانی در مهاباد بە آتش کشیدە شد

پیکره‌ی استاد هژار مکریانی در مهاباد بە آتش کشیدە شد

براساس گزارش رسانەها شاعر و مترجم نامدار کورد، توسط فرد یا افرادی ناشناس بە آتش کشیدە شدە است. گرچە تاکنون هویت فرد یا افرادی کە در بە آتش کشیدن این پیکره‌‌، دست داشتەاند، معلوم نیست، ولی شاهدان گفتەاند کە سپیدەدم امروز فردی را دیدەاند کە با قراردادن دو لاستیک خودرو در کنار این پیکر و […]

براساس گزارش رسانەها شاعر و مترجم نامدار کورد، توسط فرد یا افرادی ناشناس بە آتش کشیدە شدە است.

گرچە تاکنون هویت فرد یا افرادی کە در بە آتش کشیدن این پیکره‌‌، دست داشتەاند، معلوم نیست، ولی شاهدان گفتەاند کە سپیدەدم امروز فردی را دیدەاند کە با قراردادن دو لاستیک خودرو در کنار این پیکر و آتش زدن آنها، منجر بە آتش کشیدەشدن آن شدە و بعدا آتش توسط پرسنل آتش نشانی کنترل شدە است.

مقامات ذیربط در مهاباد، تحقیقات خود را دربارە علت این آتش سوزی و شناشایی عاملان آن، آغاز کردەاند.

در طول یک سال گذشتە چند بار شاهد تخریب مزار و پیکر شعرای ملی، مشاهیر و مفاخر کوردستان در شهر مهاباد بودەایم، کە اقدامی از سوی مقامات محلی برای شناسایی و بازداشت و مجازات عاملان آنها صورت نگرفتە است.