وزیر فرهنگ اقلیم کوردستان از وزیر آموزش و پرورش خواست کە گویش هورامی در مدارس تدریس شود.

وزیر فرهنگ اقلیم کوردستان از وزیر آموزش و پرورش خواست کە گویش هورامی در مدارس تدریس شود.

وزیر فرهنگ اقلیم کوردستان، از آلان حمە سعید، وزیر آموزش و پرورش اقلیم کوردستان درخواست کردە کە گویش هورامی در مدارس استان حلبجە بەعنوان یک واحد درسی تدریس شود، تا از این طریق از نابودی این گویش مهم زبان کوردی جلوگیری شود. وزیر فرهنگ با اشارە بە هشدار سازمان یونسکو نسبت بە نابودی گویش هورامی، […]

وزیر فرهنگ اقلیم کوردستان، از آلان حمە سعید، وزیر آموزش و پرورش اقلیم کوردستان درخواست کردە کە گویش هورامی در مدارس استان حلبجە بەعنوان یک واحد درسی تدریس شود، تا از این طریق از نابودی این گویش مهم زبان کوردی جلوگیری شود.

وزیر فرهنگ با اشارە بە هشدار سازمان یونسکو نسبت بە نابودی گویش هورامی، تصریح کردە کە از حدود پنج سال پیش سازمان یونسکو هشدار دادە کە چندین زبان و گویش در سطح جهان در معرض نابودی قرار دارند کە یکی از آنها گویش هورامی است.

وزیر فرهنگ اقلیم کوردستان بە این نکتە نیز پرداختە کە ده‌ها هزار صفحە متون کهن بە گویش هورامی نوشتە شدە و در گذشتە گویش رسمی نوشتار و ادبیات بودە، لذا از وزارت آموزش و پرورش درخواست کردە در این بارە تحقیقاتی انجام دهد و این درخواست را در انجمن وزیران مطرح کند.