موافقت دولت مرکزی عراق با بازگشایی مرز سازان بخش باینگان شهرستان پاوە

موافقت دولت مرکزی عراق با بازگشایی مرز سازان بخش باینگان شهرستان پاوە

بە گزارش شاهو نیوز، دولت الکاظمی با بازگشایی مرز سازان در استان حلبچە عراق بە عنوان یک گذرگاە تجاری با ایران موافقت نمودە است . در این گزارش کە اسناد و مکاتبات رسمی فی ما بین اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق مبادلە گردیدە، موافقت اصولی با بازگشایی این مرز انجام گرفتە است . لازم […]

بە گزارش شاهو نیوز، دولت الکاظمی با بازگشایی مرز سازان در استان حلبچە عراق بە عنوان یک گذرگاە تجاری با ایران موافقت نمودە است .

در این گزارش کە اسناد و مکاتبات رسمی فی ما بین اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق مبادلە گردیدە، موافقت اصولی با بازگشایی این مرز انجام گرفتە است .

لازم بە ذکر است در دو سال اخیر نشست ها و توافقاتی بین استانداران کرمانشاە و حلبچە مبنی بر بازگشایی مرز سازان صورت گرفتە کە لازمە آغاز عملیات اجرایی موافقت حکومت مرکزی عراق با بازگشایی آن بودە است .

مرز سازان در فاصلە ۳۰ کیلومتری شهر باینگان در شهرستان پاوە واقع شدە است‌.