مشکلی مضاعف بر بی آبی در جوانرود!

مشکلی مضاعف بر بی آبی در جوانرود!

با وجود مشکلات عدیدەای کە گریبانگیر کشور و بالاخص منطقە ما گشتە بە نسبت کمبود منابع آبی و عدم مدیریت صحیح این منابع، اما مسئلەای کە تدبیر بیشتر مسئولان را می طلبد توزیع عادلانە آن است. آشکارا، بی آبی زندگی در روستاهای شهرستان را عملا غیر ممکن کردە و در حوزە شهری نیز باید ازعان […]

با وجود مشکلات عدیدەای کە گریبانگیر کشور و بالاخص منطقە ما گشتە بە نسبت کمبود منابع آبی و عدم مدیریت صحیح این منابع، اما مسئلەای کە تدبیر بیشتر مسئولان را می طلبد توزیع عادلانە آن است.

آشکارا، بی آبی زندگی در روستاهای شهرستان را عملا غیر ممکن کردە و در حوزە شهری نیز باید ازعان کرد کە ما با بحران آب در جوانرود روبرو هستیم. مسئلەی حائز اهمیت در این خصوص توزیع عادلانە آب بین محلات است.

گزارشات میدانی از سطح شهر نبود مدیریت درست ادارە مربوطە را نشان می دهند. محلاتی با تمرکز جمعیتی بیشتر و ساعات و کرات قطعی بیشتر روبرو هستند.

این در حالی است کە چند محلە بدون قطعی آب یا در حد چند ساعت در شبانەروز کمتر این درد را احساس می کنند.

تا آن جایی کە بە روابط عمومی آبفا مربوط می شود این نابرابری ناشی از عدم قطع کن در مسیر شعب محلات و بافت قدیمی شهر است.

توجیهی کە با عدم قطعی در محلات فاز ۱ و ۲ و ۳ فرهنگیان کە جزء بافتهای جدید شهری اند بە سادگی انکار می شود.

جلوە زشت این نابرابری و توزیع ناعادلانە را در محلات باباجانی و سنجابی و پاسداران بە خوبی می توان مشاهدە کرد.

شرایطی کە روز بە روز بغرنجتر می شود و با وجود اعتراضات و حق خواهیهای مستمر هنوز هیچ رسیدگی ای بە آن از جانب آبفای شهرستان صورت نگرفتە است.