مخترع کورد دستگاه شمارش پول با قابلیت پاکسازی ویروس کرونا ساخت

مخترع کورد دستگاه شمارش پول با قابلیت پاکسازی ویروس کرونا ساخت

دکتر پیمان سرحدی مخترع کورد ساکن شهر زوریخ توانستە است کە دستگاه ATM با قابلیت پاکسازی پولها از ویروس کرونا بسازد. این دستگاه شمارش پول میتواند ویروس کرونای سطح پولها را پاکسازی کند. دکتر پیمان حیدری تاکنون سە نمونە از دستگاهش را بە تولید رساندە است، این دستگاه شمارش پول میتواند حین شمردن پول توسط […]

دکتر پیمان سرحدی مخترع کورد ساکن شهر زوریخ توانستە است کە دستگاه ATM با قابلیت پاکسازی پولها از ویروس کرونا بسازد. این دستگاه شمارش پول میتواند ویروس کرونای سطح پولها را پاکسازی کند.

دکتر پیمان حیدری تاکنون سە نمونە از دستگاهش را بە تولید رساندە است، این دستگاه شمارش پول میتواند حین شمردن پول توسط اشعەی UV ویروس کرونای موجود در سطح پولها را پاکسازی کند.

طبق تحقیقات پژوهشگران یکی از راههای اصلی انتقال ویروس و میروب راه تماس دست با پول آلودە است، سازمان جهانی بهداشت نیز پس از شیوع گستردەی کرونا هشدار داد کە یکی از راههای بالقوەی انتقان کرونا تماس با پول است.