شیخ طریقت صوفیەی قادری در کوردستان و جهان درگذشت.

شیخ طریقت صوفیەی قادری در کوردستان و جهان درگذشت.

شیخ طریقت قادری دار فانی را وداع گفت

شیخ محمد کسنزانی  شخصیت نامی و شیخ طریق قادری، بامداد روز شنبە، چهارم تیرماه ٩٩ دار فانی را وداع گفت.

شیخ محمد بر اثر بیماری در آمریکا و در سن ٨٢ سالگی زندگی دنیایی را بدرود گفته  است.

شیخ محمد کسنزانی در سال 1317 شمسی  در روستای ”کربجنە” از نواحی شهر ”سنگاو” در کوردستان عراق  بە دنیا آمد.