شمال مقدونیە بە عضویت ناتو درآمد

شمال مقدونیە بە عضویت ناتو درآمد

همە کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) بە عضویت شمال مقدونیە در این سازمان رأی موافق دادند.ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو، در حساب توییتر خود اعلام کرد کە با رأی همە کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) شمال مقدونیە بە عضویت این سازمان درآمد.ینس استولتنبرگ بە مقدونیە تبریک گفتە و نوشتە است ”بە ناتو […]

همە کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) بە عضویت شمال مقدونیە در این سازمان رأی موافق دادند.ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو، در حساب توییتر خود اعلام کرد کە با رأی همە کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) شمال مقدونیە بە عضویت این سازمان درآمد.ینس استولتنبرگ بە مقدونیە تبریک گفتە و نوشتە است ”بە ناتو خوش آمدید، با آمدن شما اعضای ناتو بە ٣٠ کشور رسید.”سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) سال ١٩۴٩ تشکیل شدە است، در آغاز ١٢ عضو داشت، اکنون اعضای این سازمان از ٣٠ کشور تشکیل یافتە است.