شاهنامه کوردی منتشر شد

شاهنامه کوردی منتشر شد

حیدر لطفی‌نیا”، نویسنده و محقق اهل سقز از انتشار کتاب شاهنامه کوردی خبر داد. حیدر لطفی‌نیا در این بارە بە رسانەهای ایران گفتە است: ”این کتاب در سه جلد تدوین شده که جلد اول آن در ۴٧٢ صفحه توسط انتشارات “بیریار” و ویرایش “لقمان نادرپور” چاپ شده و ۲ جلد دیگر آن نیز بەزودی منتشر […]

حیدر لطفی‌نیا”، نویسنده و محقق اهل سقز از انتشار کتاب شاهنامه کوردی خبر داد.

حیدر لطفی‌نیا در این بارە بە رسانەهای ایران گفتە است: ”این کتاب در سه جلد تدوین شده که جلد اول آن در ۴٧٢ صفحه توسط انتشارات “بیریار” و ویرایش “لقمان نادرپور” چاپ شده و ۲ جلد دیگر آن نیز بەزودی منتشر خواهد شد که شامل برخی حماسەها و داستان‌های کوردی است.

لطفی‌نیا از حدود ۲۰ سال کار مدوام برای جمع‌آوری داستان‌های این کتاب خبر دادە و گفتە است، ضمن بررسی‌های میدانی و گفتوگو با کسانی که شاهنامەخوان بودند، از منابع و ماخذ معتبر، اسناد و متون تاریخی و ادبی کوردی نیز استفاده کردە است.

این محقق و نویسنده اظهار داشتە کە در این کتاب تفاوت شاهنامە کوردی با شاهنامه فارسی و همچنین تفاوت اسطورەها و حماسەها در زبان‌های کوردی و فارسی، و همچنین نقش شاهنامه در ادبیات کوردی و مقوله‌های دیگر را توضیح دادە است.

تاکنون کتاب‌های متعددی از حیدر لطفی‌نیا منتشر شدە است از جملە “چیرۆکه کوردییه‌کان؛ برگفتە از فولکلور”، “تیشکی دێرین”، “حماسەهای مردم کورد”، “ئاوێنه‌ی بێگه‌رد”، “ده‌سێ گوڵ و ده‌سێ نێرگز”، “ئوستووره‌کانی کوردستان”، “بیژه‌ن و مه‌نیژه”.

لطفی‌نیا اعلام کردە کە دو کتاب دیگر تحت عناوین: “چیرۆکه‌کانی باوه نه‌بی” و “وه‌رقه‌ و گوڵشاد و یوسف و زلیخا” که هر دو داستان‌های مشهور ادبیات کوردی هستند را در دست تدوین دارد.