تصاویری از مجسمەهای سنه

تصاویری از مجسمەهای سنه

تصاویری از مجسمەهای سنە بە دلیل وجود مجسمەهای نمادین زیادی، سنندج بە شهر مجسمەها نیز معروف است. در شهر سنه چندین هنرمند نامدار مجسمەساز زندگی می‌کنند کە آثار منحصر بە فردی خلق کردەاند. معروفترین مجسمەساز این شهر ”هادی ضیاءالدینی” است کە بخش زیادی از مجسمەهای داخل شهر سنە و دامنە کوه ”آویر” از خلاقیت‌های فکری […]

تصاویری از مجسمەهای سنە بە دلیل وجود مجسمەهای نمادین زیادی، سنندج بە شهر مجسمەها نیز معروف است.

در شهر سنه چندین هنرمند نامدار مجسمەساز زندگی می‌کنند کە آثار منحصر بە فردی خلق کردەاند.

معروفترین مجسمەساز این شهر ”هادی ضیاءالدینی” است کە بخش زیادی از مجسمەهای داخل شهر سنە و دامنە کوه ”آویر” از خلاقیت‌های فکری و دستی این هنرمند هستند و سیمای ویژەای بە شهر بخشیدەاند.

برخی از مجسمەهای شهر سنندج عبارتند از: مجسمە آزادی، مجسمە کوهنورد، مجسمە کوزە بە دوش، مجسمە مولوی کورد، مجسمە سهروردی، مجسمە سنەدژ، مجسمە بیسارانی، مجسمە مادر و مجسمەهای زیادی از شخصیات ادبی و فرهنگی کورد.

مجسمەهای هادی ضیاءالدینی علاوە بر شهر سنندج در شهرهای دیگر هم از جملە در شهرهای سقز، دیواندرە، مهاباد، دهگلان، کرماشان وجود دارند و نیز در شهر سلیمانیە در اقلیم کوردستان نیز مجسمە این هنرمند وجود دارد.

اغلب مجسمەهای هادی ضیاءالدینی مجسمە شخصیت‌های نامدار کورد هستند.