انصراف رسمی حسن مرادی از کارزار انتخابات اورامانات

انصراف رسمی حسن مرادی از کارزار انتخابات اورامانات