امروز ١٣ مورد ابتلا بە کرونا در چین ثبت شدە است

امروز ١٣ مورد ابتلا بە کرونا در چین ثبت شدە است

امروز چهارشنبە ٢٨ اسفند ماه، کشور چین ١٣ مورد ابتلا بە ویروس کرونا را اعلام کرد.بیشر این افراد از کشورهای دیگر بە چین بازگشتەاند.امروز رسانەهای چین اعلام کردەاند کە ١٣ مورد ابتلا بە ویروس کرونا در چین ثبت شدە است، کە ١٢ مورد آن از کشورهای دیگر بە چین بازگشتەاند و یکی از آنها در […]

امروز چهارشنبە ٢٨ اسفند ماه، کشور چین ١٣ مورد ابتلا بە ویروس کرونا را اعلام کرد.بیشر این افراد از کشورهای دیگر بە چین بازگشتەاند.امروز رسانەهای چین اعلام کردەاند کە ١٣ مورد ابتلا بە ویروس کرونا در چین ثبت شدە است، کە ١٢ مورد آن از کشورهای دیگر بە چین بازگشتەاند و یکی از آنها در شهر ووهان ثبت شدە است.تاکنون در چین ٨٠ هزار و ٩٠۵ مورد بە کرونا مبتلا شدەاند کە سە هزار و ٢٣٧ نفر آنها جان خود را از دست دادەاد و ۶٩ هزار و ۶١۵ مورد نیز بهبود یافتەاند.ویروس کرونا در ابتدا در شهر ووهان چین شیوع یافت و تمامی این شهر را درگیر کرد، سپس بە اکثر نقاط جهان سرایت کرد