آمار امروز مبتلایان ویروس کرونا در جهان

آمار امروز مبتلایان ویروس کرونا در جهان

شمار کسانی کە در سراسر جهان بە ویروس کرونا مبتلا شدەاند بە پنج میلیون و ۴٠٧ هزار و ٣٧٨ نفر رسیدە است. بر اساس آمارهای رسمی کە امروز یک‌شنبە، چهارم خرداد ٩٩، اعلام شدە است، کشورهای زیر بیشترین آمار ابتلا بە ویروس کرونا را دارند: -‌ آمریکا، یک میلیون و 666 هزار و 28 مورد […]

شمار کسانی کە در سراسر جهان بە ویروس کرونا مبتلا شدەاند بە پنج میلیون و ۴٠٧ هزار و ٣٧٨ نفر رسیدە است.

بر اساس آمارهای رسمی کە امروز یک‌شنبە، چهارم خرداد ٩٩، اعلام شدە است، کشورهای زیر بیشترین آمار ابتلا بە ویروس کرونا را دارند:

-‌ آمریکا، یک میلیون و 666 هزار و 28 مورد ابتلا، 98 هزار و 683 مورد مرگ.

-‌ برزیل، 349 هزار و 113 مورد ابتلا، 22 هزار و 165 مورد مرگ.

-‌ روسیە، 335 هزار و 882 مورد ابتلا، سە هزار و 388 مورد مرگ.

-‌ اسپانیا 282 هزار و 370 مورد ابتلا، 28 هزار و 678 مورد مرگ.

-‌ بریتانیا، 257 هزار و 154 مورد ابتلا، 36 هزار و 675 مورد مرگ.

-‌ ایتالیا، 229 هزار و 327 مورد ابتلا، 36 هزار و 675 مورد مرگ.

-‌ فرانسە، 182 هزار و 469 مورد ابتلا، 28 هزار و 332 مورد مرگ.

-‌ آلمان، 179 هزار و 986 مورد ابتلا، هشت هزار و 366 مورد مرگ.

-‌ ترکیە، 155 هزار و 686 مورد ابتلا، چهار هزار و 308 مورد مرگ.

-‌ ایران، 133 هزار و 521 مورد ابتلا، هفت هزار و 359 مورد مرگ.

-‌ چین 82 هزار و 974 مورد ابتلا، چهار هزار و 634 مورد مرگ.

تاکنون در سراسر جهان دو میلیون و ٢۴٧ هزار و ٩٣٠ نفر از ابتلا بە ویروس کرونا بهبود یافتەاند.در اواخر سال گذشتە میلادی ویروس کرونای جدید COVID-19 کە از انسانی بە انسان دیگر سرایت می‌کند در شهر ووهان چین شناسایی شد و سپس در سراسر جهان شیوع پیدا کرد