آمار امروز ابتلا و مرگ بر اثر ویروس کرونا در جهان

آمار امروز ابتلا و مرگ بر اثر ویروس کرونا در جهان

بنا بە گزارشات لحظەای کە بەطور رسمی در حال انتشار است، تا ساعت ۱۸ امروز یکشنبە، سوم فروردین ماه، آمار مبتلایان بە ویروس کرونا در چین بە ٨١هزار و ۵۴ نفر رسیدە است. در همین جدول آمدە است کە در سراسر جهان ٣١۷هزار و ٢۹۸ نفر تاکنون بە این ویروس مبتلا شدەاند. بنا بە جدول […]

بنا بە گزارشات لحظەای کە بەطور رسمی در حال انتشار است، تا ساعت ۱۸ امروز یکشنبە، سوم فروردین ماه، آمار مبتلایان بە ویروس کرونا در چین بە ٨١هزار و ۵۴ نفر رسیدە است.

در همین جدول آمدە است کە در سراسر جهان ٣١۷هزار و ٢۹۸ نفر تاکنون بە این ویروس مبتلا شدەاند.

بنا بە جدول امروز، شمار کسانی کە در چین بر اثر ابتلا بە ویروس کرونا جان خود را از دست دادەاند بە سەهزار و ٢۶١ نفر رسیدە و در مجموع کشورهای جهان نیز بە ۱۳ هزار و ۶۴۲ نفر افزایش یافتە است.

بیشتر شمار فوت‌شدەها در کشورهای ایتالیا (چهار‌هزار و ٨٢۶نفر)، ایران (یک‌هزار و ۶۸۵ نفر)، اسپانیا (یک هزار و ۷۲۵ نفر)، فرانسە (۵۶٢نفر)، آمریکا (٣۴٨ نفر) بریتانیا (٢۴۰ نفر) و کرە جنوبی (١٠۵ نفر) می‌باشد.

در همین گزارشات آمدە است کە در چین ٧٢ هزار و ٢۴۵ نفر از کسانی کە بە ویروس کرونا مبتلا بودند، بهبود یافتەاند.

از اواخر سال گذشتە میلادی ویروس مرگبار کرونا در کشور چین شیوع پیدا کردە و تاکنون در چندین کشور دیگر نیز مشاهدە شدە است. این ویروس در شهر ووهان چین کشف شد