٣٢ سال از واقعەی تلخ انفال می‌گذرد

بیشتر از سە دهە قبل و در چنین روزی، ١٤/٤/١٩٨٨ اولین مرحلە جنایت انفال کە بە سیاست ژینوساید ملت کورد در جنوب کوردستان معروف می‌باشد آغاز شد. در جریان این پروژە رژیم بعث ١٨٢ هزار شهروند تنها بە دلیل کورد بودن کشتە و زندە بەگور شدند. هرچند سیاست کشتار و ژینوساید کوردها بە شیوە برنامەریزی شدە از سال ١٩٨٦ آغاز شد، اما چون...