کوچکترین بیمار مبتلا بە کرونا در هولیر تنها سە ماه دارد+ عکس

یک کودک کە سە ماهە است، کوچکترین عضو مبتلا بە کرونا در شهر هولیر است. این کودک کە همراه با مادر، خاهر و برادرش بە بیماری کووید ١٩ مبتلا شدە است، از افرادی هستند کە در مراسم عزاداری با فرد مبتلا تماس داشتەاند و بە این بیماری مبتلا شدەاند. آنچنان کە در تصاویر مشخص است...