یک زن در فهرست ١٠ نفر ثروتمند جهان قرار گرفت

یک زن در فهرست ١٠ نفر ثروتمند جهان قرار گرفت

مجلە فوربس آمریکا فهرست ثروتمندان جهان را منتشر کردە کە در میان این فهرست نام یک زن نیز بە چشم میخورد. فرانسوا بیتانکور مایر یکی از زنان ثرورمند جهان در لیست ١٠ نفر اول ثروتمند جهان قرار گرفت. طبق لیست مجلە فوربس، سرمایە ١٠ نفر اول این لیست بە شرح زیر است. ١- برنارد آرنو، […]

مجلە فوربس آمریکا فهرست ثروتمندان جهان را منتشر کردە کە در میان این فهرست نام یک زن نیز بە چشم میخورد.

فرانسوا بیتانکور مایر یکی از زنان ثرورمند جهان در لیست ١٠ نفر اول ثروتمند جهان قرار گرفت.

طبق لیست مجلە فوربس، سرمایە ١٠ نفر اول این لیست بە شرح زیر است.

١- برنارد آرنو، با سرمایە ١٩٧ میلیارد دلار ثروتمندترین فرد جهان است او سرپرست گروه لوکس فرانسە بە نام L VMH است.

٢- جف بزوس موسس شرکت آمازون با سرمایە ١٩٢ میلیارد دلار

٣- موسس شرکت سپایس اکس و آیلان ماسک با سرمایە ١٨۵.٠ میلیارد دلا

۴- بیل گیتس موسس مایکروسافت، با سرمایە ١٣٢ میلیارد دلار

۵- مارک زوکربرگ موسس فیسبوک با سرمایە ١٣٠.۴ میلیارد دلار

۶-لاری السون، بازرگان با سرمایە ١١۶.٧ میلیارد دلار

٧-لاری بیچ موسس گوگل با سرمایە ١١۶.۶ دلار

۸-سرگی برین از موسسین گوگل با سرمایە١١٢.٨ میلیارد دلار

٩- واران باغیر بازرگان با سرمایە ١٠۴.۴ میلیارد دلار

١٠. گرانسوا بیتانکور مایرس موسس لوازم آرایشی لورال با سرمایە ٩٢ میلیارد د لار