کوچکترین بیمار مبتلا بە کرونا در هولیر تنها سە ماه دارد+ عکس

کوچکترین بیمار مبتلا بە کرونا در هولیر تنها سە ماه دارد+ عکس

یک کودک کە سە ماهە است، کوچکترین عضو مبتلا بە کرونا در شهر هولیر است. این کودک کە همراه با مادر، خاهر و برادرش بە بیماری کووید ١٩ مبتلا شدە است، از افرادی هستند کە در مراسم عزاداری با فرد مبتلا تماس داشتەاند و بە این بیماری مبتلا شدەاند. آنچنان کە در تصاویر مشخص است، […]

یک کودک کە سە ماهە است، کوچکترین عضو مبتلا بە کرونا در شهر هولیر است.

این کودک کە همراه با مادر، خاهر و برادرش بە بیماری کووید ١٩ مبتلا شدە است، از افرادی هستند کە در مراسم عزاداری با فرد مبتلا تماس داشتەاند و بە این بیماری مبتلا شدەاند.

آنچنان کە در تصاویر مشخص است، این کودک در آغوش تیم پزشکی است و در حال حاضر در وضعیت جسمانی مناسبی بە سر میبرد.

تا روز یکشنبە ١٧ فروردین ماه، وزرت بهداشت حکومت اقلیم کوردستان اعلام کرد، افرادی کە تاکنون در این مراسم عزاداری حضور داشتەاند و بە کووید ١٩ مبتلا شدەاند بە ٣٢ تن رسیدە است و شمار افراد مبتلا در اقلیم کوردستان بە ٢٣٢ نفر رسید