پاریس بەعنوان خلاق‌ترین شهر جهان شناختە شد

پاریس بەعنوان خلاق‌ترین شهر جهان شناختە شد

موسسە ”inkifi” یک نظرسنجی جهانی در مورد شهرهایی کە در چندین زمینە مشخص خلاقیت داشتەاند انجام دادە کە در این نظرسنجی شهر پاریس، پایتخت فرانسە، رتبە اول را بەدست آوردە است. در نظرسنجی موسسە ”inkifi” معیارهایی از قبیل خلاقیت در زمینەهای فرهنگی، هنری، مجسمەسازی، تئاتر، موزیک، کمدی و معماری در ساختمان‌سازی آمدە است. در فهرستی […]

موسسە ”inkifi” یک نظرسنجی جهانی در مورد شهرهایی کە در چندین زمینە مشخص خلاقیت داشتەاند انجام دادە کە در این نظرسنجی شهر پاریس، پایتخت فرانسە، رتبە اول را بەدست آوردە است.

در نظرسنجی موسسە ”inkifi” معیارهایی از قبیل خلاقیت در زمینەهای فرهنگی، هنری، مجسمەسازی، تئاتر، موزیک، کمدی و معماری در ساختمان‌سازی آمدە است.

در فهرستی کە از این نظرسنجی بەدست آمدە پس از شهر پاریس، شهرهای بارسلونا در اسپانیا، دوبلین در ایرلند، لندن در بریتانیا و تل‌آویو در اسرائیل بە عنوان پنج شهری کە رتبەهای نخستین خلاقیت را دارند معرفی شدەاند.

مسئول این موسسە گفتە است: ”با وجودی کە اکنون بخش گردشگری در جهان با مشکل روبەرو شدە، ولی مهم است کە گردشگران بدانند چە شهری در جهان خلاقیت بیشتری در زمینەهای گوناگون داشتە است.’