٣٢ سال از واقعەی تلخ انفال می‌گذرد

٣٢ سال از واقعەی تلخ انفال می‌گذرد

بیشتر از سە دهە قبل و در چنین روزی، ١۴/۴/١٩٨٨ اولین مرحلە جنایت انفال کە بە سیاست ژینوساید ملت کورد در جنوب کوردستان معروف می‌باشد آغاز شد. در جریان این پروژە رژیم بعث ١٨٢ هزار شهروند تنها بە دلیل کورد بودن کشتە و زندە بەگور شدند. هرچند سیاست کشتار و ژینوساید کوردها بە شیوە برنامەریزی […]

بیشتر از سە دهە قبل و در چنین روزی، ١۴/۴/١٩٨٨ اولین مرحلە جنایت انفال کە بە سیاست ژینوساید ملت کورد در جنوب کوردستان معروف می‌باشد آغاز شد. در جریان این پروژە رژیم بعث ١٨٢ هزار شهروند تنها بە دلیل کورد بودن کشتە و زندە بەگور شدند.

هرچند سیاست کشتار و ژینوساید کوردها بە شیوە برنامەریزی شدە از سال ١٩٨۶ آغاز شد، اما چون در مرحلە سوم ابعاد این جنایت گستردە تر شد و مناطق بیشتری را در برگرفت، از این رو ١۴ آوریل بە عنوان روز (انفال) در نظر گرفتە شدە و هر سالە در این روز یاد شهدای انفال گرامی داشتە می‌شود.

انتخاب این روز بر می‌گردد بە ۴/۴/٢٠٠٧ کە انجمن وزراء حکومت اقلیم کوردستان این روز را بە عنوان روز (انفال) تعین و از آن زمان هرسالە در این روز مراسمات ویژەای برگزار می‌شود و یاد شهدای انفال گرامی داشتە می‌شود.

ژینوساید کوردها در سال ١٩٨۶ آغاز و در سال ١٩٨٩ خاتمە یافت، این جنایت بە دستور صدام حسین و با فرماندهی علی حسن مجید (پسر دایی صدام) انجام گرفت.

در قتل و عام دستەجمعی کوردها از موشک، تانک، سلاح سنگین و سلاح شیمیایی استفادە شد و بە علی حسن مجید لقب (علی شیمیایی) دادە شد.