ویروس کرونا باعث تعطیلی کار و کاسبی کولبران شدە است

ویروس کرونا باعث تعطیلی کار و کاسبی کولبران شدە است

در پی شیوع ویروس کرونا و اجرای راهکارهای پیشگیری از شیوع این بیماری، کار و کاسبی کولبران در مرزهای های آدبایجان غربی، کردستان و کرمانشاه متوقف شدە است. بنا بە گزارشات رسیده، بنا بە گفتە کسانی که، مشغول کار کولبری هستند، با وجودی کە کار کولبری در برخی از این مرزها ممنوع شدە، با این […]

در پی شیوع ویروس کرونا و اجرای راهکارهای پیشگیری از شیوع این بیماری، کار و کاسبی کولبران در مرزهای های آدبایجان غربی، کردستان و کرمانشاه متوقف شدە است.

بنا بە گزارشات رسیده، بنا بە گفتە کسانی که، مشغول کار کولبری هستند، با وجودی کە کار کولبری در برخی از این مرزها ممنوع شدە، با این حال عدە زیادی از ساکنان منطقە برای پیداکردن نان روزانە خود و خانوادەشان بە ناچاری بە این شغل پرخطر ادامە دادەاند.

بە گزارش شاهو نیوز پس از شیوع ویروس کرونا در ایران و اقلیم کوردستان برای پیشگیری از گسترش شیوع این بیماری مرگبار کار کولبری در این مرز از دو طرف ممنوع شدە و بە این شیوە کار و کاسبی عدە زیادی از مردم منطقە بەطور کامل متوقف شدە است.

این روزها بە دلیل شیوع ویروس کرونا و برای پیشگیری از گسترش این بیماری، از سوی حکومت اقلیم کوردستان نیز بە کولبران اجازە عبور و مرور از مرز دادە نمی‌شود