«نامگذاری معابر عمومی شهرجوانرود به نام مشاهیر منطقه»

«نامگذاری معابر عمومی شهرجوانرود به نام مشاهیر منطقه»

به گزارش خبرنگار شاهو نیوز مسعود قادری رئیس فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان جوانرود در این باره گفت: درحقیقت نام معابر واماکن عمومی شهرها به منزله شناسنامه آن شهر هست و این موضوع حائز اهمیت میباشد. وی درادامه افزود: نامگذاری اماکن عمومی حتی المقدور باید از میان شخصیتهای تاریخی، فرهنگی، ادبی آن منطقه ومتناسب با فرهنگ […]

به گزارش خبرنگار شاهو نیوز مسعود قادری رئیس فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان جوانرود در این باره گفت: درحقیقت نام معابر واماکن عمومی شهرها به منزله شناسنامه آن شهر هست و این موضوع حائز اهمیت میباشد.

وی درادامه افزود: نامگذاری اماکن عمومی حتی المقدور باید از میان شخصیتهای تاریخی، فرهنگی، ادبی آن منطقه ومتناسب با فرهنگ و آداب ورسوم مردمانش انتخاب شود تا با یادآوری نام آنان هویت دینی وملی آن ملت تقویت شود.

قادری درپاره ای دیگر ازسخنانش گفت: شخصیتهای تاریخی وفرهنگی میراث ماندگار یک ملت هستند که توجه به نام آنان اهمیت ویژه ای دارد.قادری ادامه داد: طی 2 جلسه که در شورای نامگذاری معابر عمومی درکمیسیون فرهنگی شهرداری وشورای اسلامی شهر جوانرود تشکیل گردید ، این اداره پیشنهادات خودرا که با همکاری انجمن های فرهنگی ادبی وصاحبنظران جمع آوری کرده بود به تصویب اولیه رساند.

رئیس فرهنگ وارشاداسلامی جوانرود درادامه گفت: درشورای ارزشیابی ونظارت بر نامگذاری خیابانها، معابر واماکن عمومی که به ریاست فرماندار محترم وتمامی اعضاء برگزار شد، پس از نامگذاری بخشی از خیابانها و معابر به نام ایثارگران خصوصاً شهدای شاخص و گرانقدر تعدادی اسامی مشاهیر منطقه از جمله ” خانای قبادی، کیفی جوانرودی، فانی خانه شوری، آقا عنایت ، میرزا لطف الله سعیدی وجهان آرا خانم به تصویب رسید.

قادری درپایان اظهار داشت : جادارد از حمایت جناب آقای یوسفی فرماندار محترم و همراهی اعضای محترم شورای ارزشیابی ونظارت بر نامگذاری معابر عمومی، شهرداری وشورای اسلامی شهر که نسبت به این مهم اهتمام داشتند ، تقدیر وتشکر نمایم.