مسابقه کاریکاتور کرونایی در ایران

مسابقه کاریکاتور کرونایی در ایران

مسابقه کاریکاتور International Cartoon Festival on Coronavirus Battle 2020 در ایران برگزار شد.

کاریکاتور هنرمند بلژیکی Luc Descheemaeker در مسابقه International Cartoon Festival on Coronavirus Battle 2020 در ایران
کاریکاتور هنرمند روس آناتولی رادین در مسابقه International Cartoon Festival on Coronavirus Battle 2020 در ایران
کاریکاتور هنرمند روس والنتین دروژین در مسابقه International Cartoon Festival on Coronavirus Battle 2020 در ایران
کاریکاتور هنرمند ایرانی سامان ترابی در مسابقه International Cartoon Festival on Coronavirus Battle 2020 در ایران
کاریکاتور هنرمند روس ایگور اسمیرنوف در مسابقه International Cartoon Festival on Coronavirus Battle 2020 در ایران
کاریکاتور هنرمند ایرانی محسن جعفری در مسابقه International Cartoon Festival on Coronavirus Battle 2020 در ایران
کاریکاتور هنرمند روس والنتین دروژین در مسابقه International Cartoon Festival on Coronavirus Battle 2020 در ایران
کاریکاتور هنرمند روس والنتین دروژین در مسابقه International Cartoon Festival on Coronavirus Battle 2020 در ایران
کاریکاتور هنرمند روس ایگور اسمیرنوف در مسابقه International Cartoon Festival on Coronavirus Battle 2020 در ایران
کاریکاتور هنرمند ایرانی مسعود شجاعی طباطبایی در مسابقه International Cartoon Festival on Coronavirus Battle 2020 در ایران
کاریکاتور هنرمند کانادایی پیمان عدالتی در مسابقه International Cartoon Festival on Coronavirus Battle 2020 در ایران
کاریکاتور هنرمند ایرانی سعید صادقی در مسابقه International Cartoon Festival on Coronavirus Battle 2020 در ایران
کاریکاتور هنرمند روس ویکتور اسکوپینتسف در مسابقه International Cartoon Festival on Coronavirus Battle 2020 در ایران
کاریکاتور هنرمند روس والنتین دروژین در مسابقه International Cartoon Festival on Coronavirus Battle 2020 در ایران