مراسم زاگرسانه در جوانرود برگزار شد

مراسم زاگرسانه در جوانرود برگزار شد

طی مراسمی در شهرستان جوانرود برنامه زاگرسانە با همکاری انجمن سبز ماپریس برگزار شد به گزارش خبرنگار شاهو نیوز روز دوشنبه ۲۲ آذرماه ۱۴۰۰ در مراسمی کە با فراخوان عمومی و با برنامەریزی انجمن سبز ماپریس جوانرود و با همکاری منابع طبیعی در پارک‌ جنگلی ماپریس برگزار شد با استقبال خوب احاد مردم چه از […]

طی مراسمی در شهرستان جوانرود برنامه زاگرسانە با همکاری انجمن سبز ماپریس برگزار شد

به گزارش خبرنگار شاهو نیوز روز دوشنبه ۲۲ آذرماه ۱۴۰۰ در مراسمی کە با فراخوان عمومی و با برنامەریزی انجمن سبز ماپریس جوانرود و با همکاری منابع طبیعی در پارک‌ جنگلی ماپریس برگزار شد با استقبال خوب احاد مردم چه از شهروندان و فعالین محیط زیستی و فعالین رسانەای و گروه کوهنوردی بە طور باشکوه برگزار شد

در این مراسم بذرهای بلوط و پستەکوهی(قەسقەوان) و بادام تلخ بە صورت بستەبندی شدە در بین شرکت کنندگان مراسم زاگرسانە امسال توزیع شد

گفتنی است هر سال توسط مردم طبیعت دوست و انجمن های مردم نهاد مدافع طبیعت مراسمات نمادین و کشت بذرهای بلوط انجام می‌شود

عکاس و خبرنگار: گلاویژ رحمانی