شهرام ناظری در هولیر: جایزەای کە دریافت نمودم از تمام جایزەهای دیگر جهان برایم با ارزشتر است

شهرام ناظری در هولیر: جایزەای کە دریافت نمودم از تمام جایزەهای دیگر جهان برایم با ارزشتر است

بە منظور تقدیر از پنجاه سال فعالیت هنری شهرام ناظری در عرصە موسیقی، امروز دوشنبە ٢۶ اردیبهشت ماه، وزارت فرهنگ اقلیم کوردستان مراسمی برگزار نمود. طی این مراسم محمد محمد سعید وزیر فرهنگ و جوانان اقلیم کوردستان گفت: شهرام ناظری نمونە یک هنرمند اصیل و ستارە درخشان آسمان موسیقی است، او تاکنون چهل آلبوم موسیقی […]

بە منظور تقدیر از پنجاه سال فعالیت هنری شهرام ناظری در عرصە موسیقی، امروز دوشنبە ٢۶ اردیبهشت ماه، وزارت فرهنگ اقلیم کوردستان مراسمی برگزار نمود.

طی این مراسم محمد محمد سعید وزیر فرهنگ و جوانان اقلیم کوردستان گفت: شهرام ناظری نمونە یک هنرمند اصیل و ستارە درخشان آسمان موسیقی است، او تاکنون چهل آلبوم موسیقی منتشر نمودە است.

وزیر فرهنگ افزود: برای شهروندان کوردستان مایە افتخار است کە میزبان شما باشیم و از فعالیتهای شما تقدیر نماییم.

شهرام ناظری اظهار داشت: من سفرهای زیادی رفتەام، در دنیای موسیقی ملتهای دیگر بودەام، یقین دارم تاکنون تنها هنر کوردیست کە تاکنون بدون هیچ تغییر و خالص ماندە است.بسیار خوشحالم کە در خاک خودم هستم و مثل همیشە تلاش میکنم تا تاریخ و هنر کورد زندە نگەداشتە شود.

وی افزود: تقدیری کە اکنون از من میشود، ارزشش بسیار بیشتر از تمامی جایزەهایی است کە در سراسر جهان کسب کردەام.