ششمین جلسه کمیسیون نظارت برسازمانهای صنفی درشهرستان جوانرود برگزار گردید

ششمین جلسه کمیسیون نظارت برسازمانهای صنفی درشهرستان جوانرود برگزار گردید

ششمین جلسه کمیسیون نظارت برسازمانهای صنفی درشهرستان جوانرود به ریاست آقای غفوری ، سرپرست اداره صنعت معدن وتجارت شهرستان با حضور دیگر اعضاء کمیسیون دراداره صنعت ،معدن وتجارت برگزار گردید در این جلسه با درخواست تشکلهای صنفی مربوطه و به استناد ماده (51) قانون نظام صنفی نرخ خدمات و حق کمیسیون بنگاههای معاملات ملکی مورد […]

ششمین جلسه کمیسیون نظارت برسازمانهای صنفی درشهرستان جوانرود به ریاست آقای غفوری ، سرپرست اداره صنعت معدن وتجارت شهرستان با حضور دیگر اعضاء کمیسیون دراداره صنعت ،معدن وتجارت برگزار گردید

در این جلسه با درخواست تشکلهای صنفی مربوطه و به استناد ماده (51) قانون نظام صنفی نرخ خدمات و حق کمیسیون بنگاههای معاملات ملکی مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت و حق کمیسیون پیشنهادی مشاورین املاک وخودرو پس از بحث و بررسی و اظهار نظر کارشناسان دستگاه های عضو کمیسیون نظارت بدین شرح تصویب و برای اجراء و عملیاتی شده ابلاغ گردید.

1- حق کمیسیون خرید وفروش املاک ( مبایعه نامه ) به میزان بیست وپنج صدم درصد 25/% از هر طرف معامله

2- حق کمیسیون رهن به ازاء مبلغ رهن به میزان 75/% هفتاد وپنج صدم درصد از طرفین قرارداد

3- حق اجاره املاک معادل 25/.% یا 4/1 اجاره یک ماه از هرطرف قرارداد

4- حق کمیسیون مشارکت درساخت و قراردادهای پیمانکاری به ازاء مبلغ مشارکت میزان 2/.درصد دو دهم درصد از هزینه مشارکت از هر طرفو حق کمیسیون معاملات انواع خودروهای سبک وسنگین به میزان 5/.% پنج دهم درصد از هرطرف معامله تعیین گردید