رتبه اول جوان جوانرودی در جشنواره عکاسی خیابانی لندن

رتبه اول جوان جوانرودی در  جشنواره عکاسی خیابانی لندن

ماردین احمدی از جوانرود ، رتبه اول جشنواره عکاسی خیابانی لندن در سال ۲۰۲۱ را کسب کرد.شایسته ذکر است ماردین احمدی تنها برنده ایرانی این دوره از رقابت بود.

ماردین احمدی از جوانرود ، رتبه اول جشنواره عکاسی خیابانی لندن در سال ۲۰۲۱ را کسب کرد.شایسته ذکر است ماردین احمدی تنها برنده ایرانی این دوره از رقابت بود.