جشنوارە اسکار سال ۲۰۲۱ دو ماه بە تعویق افتاد

جشنوارە اسکار سال ۲۰۲۱ دو ماه بە تعویق افتاد

جوایز اسکار سال آیندە، به جای ۲۸ فوریه، در ۲۵ آوریل اعطا خواهد شد. آکادمی اسکار علت این تصمیم را دادن فرصت بیشتر به سینماگران برای اتمام فیلم‌هایشان عنوان کردە است. به دلیل همه‌گیری کرونا‌، اکثر پروژه‌‌های تولید فیلم متوقف شده و فیلمبرداری‌ها ناتمام مانده‌اند. درعین حال، در سراسر دنیا نیز سینماها تعطیل شدەاند. بنا […]

جوایز اسکار سال آیندە، به جای ۲۸ فوریه، در ۲۵ آوریل اعطا خواهد شد.

آکادمی اسکار علت این تصمیم را دادن فرصت بیشتر به سینماگران برای اتمام فیلم‌هایشان عنوان کردە است.

به دلیل همه‌گیری کرونا‌، اکثر پروژه‌‌های تولید فیلم متوقف شده و فیلمبرداری‌ها ناتمام مانده‌اند.

درعین حال، در سراسر دنیا نیز سینماها تعطیل شدەاند.

بنا بە گزارش‌ها، نامزدهای ۹۳مین دوره اسکار، ۱۵ مارس ۲۰۲۱ معرفی خواهند شد.

آکادمی اسکار پیش‌تر اعلام کرده که در سال آیندە، فیلم‌های به نمایش درنیامده در سینماها نیز انتخاب خواهند شد.

معمولا فیلم‌هایی که حداقل یک هفته پیوسته در سینما نشان داده شده باشند، حق ورود به فهرست نامزدهای دریافت جایزه اسکار را دارند.