تست کرونا بدهید!

تست کرونا بدهید!

به صورت آنلاین و بر‌اساس به‌روزترین الگوریتم تشخیصی، توسط لینک سازمان نظام پزشکی است می‌توانید تست کرونا بدهید

به صورت آنلاین و بر‌اساس به‌روزترین الگوریتم تشخیصی، تست کرونا بدهید.

در لینک زیر که متعلق به سازمان نظام پزشکی است می‌توانید تست کرونا بدهید اگر چه نباید نتایج آن را به صورت ۱۰۰ درصد قابل اتکا بدانید.

https://test.corona.ir/