تاکید معاون استاندار به بخشداران روستاهای مرزی:هیچ مرز نشینی نباید از سهمیه سوخت محروم بماند

تاکید معاون استاندار به بخشداران روستاهای مرزی:هیچ مرز نشینی نباید از سهمیه سوخت محروم بماند

معاون استاندار کرمانشاه در جلسه ویژه با بخشداران روستاهای مرزنشین تاکید کرد: توقع از بخشداران این است که هرچه زودتر لیست مرزنشینان برای دریافت سهمیه سوخت مرزنشینان را تکمیل و اشکلات موجود را رفع کنند. حسین خوش اقبال از فرمانداران و مدیران ادارات صنعت، معدن و تجارت در شهرستان های مرزی نیز خواست که نسبت […]

معاون استاندار کرمانشاه در جلسه ویژه با بخشداران روستاهای مرزنشین تاکید کرد: توقع از بخشداران این است که هرچه زودتر لیست مرزنشینان برای دریافت سهمیه سوخت مرزنشینان را تکمیل و اشکلات موجود را رفع کنند.

حسین خوش اقبال از فرمانداران و مدیران ادارات صنعت، معدن و تجارت در شهرستان های مرزی نیز خواست که نسبت به تکمیل لیست خانوارهای مرزنشین و برطرف شدن اشکالات در تخصیص سهمیه سوخت برای مرزنشینان اهتمام جدی داشته باشند.