انصراف رسمی دو نفر از کاندیداهای اورامانات

انصراف رسمی دو نفر از کاندیداهای اورامانات