آمار امروز ابتلا و مرگ بر اثر ویروس کرونا در جهان

آمار امروز ابتلا و مرگ بر اثر ویروس کرونا در جهان

بنا بە گزارشات لحظەای کە بەطور رسمی در (یوتیوب) در حال انتشار است، تا بامداد امروز یکشنبە، دهم فروردین ماه، آمار مبتلایان بە ویروس کرونا در آمریکا بە ١٢۴هزار و ۶٩٧ مورد و در ایتالیا بە ٩٢هزار و ۴٧٢ مورد رسیدە است. این در حالی کە آمار شیوع این بیماری در چین ٨١هزار و ۴۴٣ […]

بنا بە گزارشات لحظەای کە بەطور رسمی در (یوتیوب) در حال انتشار است، تا بامداد امروز یکشنبە، دهم فروردین ماه، آمار مبتلایان بە ویروس کرونا در آمریکا بە ١٢۴هزار و ۶٩٧ مورد و در ایتالیا بە ٩٢هزار و ۴٧٢ مورد رسیدە است. این در حالی کە آمار شیوع این بیماری در چین ٨١هزار و ۴۴٣ مورد است.

در همین جدول آمدە است کە در سراسر جهان ۶۶۴هزار و ٨۶٠ نفر تاکنون بە این ویروس مبتلا شدەاند، و از این تعداد ٣۶۵هزار و ٧۵۴ مورد در دیگر کشورهای جهان خارج از آمریکا، ایتالیا و چین بە این ویروس مبیلا شدەاند.

بنا بە جدول امروز، شمار کسانی کە در چین بر اثر ابتلا بە ویروس کرونا جان خود را از دست دادەاند بە سەهزار و ٣٠٠ مورد، در آمریکا بە دوهزار و ٢٢٩ مورد، در ایتالیا بە ١٠هزار و ٢٣ مورد و در دیگر کشورهای جهان نیز بە ١۵هزار و ٣٨۵ مورد افزایش یافتە است.

بیشتر شمار فوت‌شدەها خارج از ایتالیا، چین و آمریکا در کشورهای ایران (دوهزار و ۵١٧ نفر)، اسپانیا (پنج‌هزار و ٩٨٢ نفر)، فرانسە (دوهزار و ٣١۴نفر)، بریتانیا (یک‌هزار و ١٩ نفر)، هلند (۶٣٩ نفر)، کرە جنوبی (١۵۴ نفر) و سوئیس (٢٧١ نفر) می‌باشد.

از اواخر سال گذشتە میلادی ویروس مرگبار کرونا در کشور چین شیوع پیدا کردە و تاکنون در چندین کشور دیگر نیز مشاهدە شدە است. این ویروس در شهر ووهان چین کشف شد